REGULAMIN

I. Zawodnik Szkółki zobowiązuje się:

 1. Godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym.
 2. Trenować w jednolitym stroju treningowym, w razie złej pogody może być dres lub kurtka.
 3. Przed, w trakcie, jak i po treningu pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego .
 4. Wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia.
 5. Być sumiennym i zdyscyplinowanym.
 6. W trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach i starać się nie kontaktować z opiekunami, co może powodować brak koncentracji i skupienia.
 7. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.
 8. Podczas treningów i meczów ligowych spożywać jedynie niegazowaną wodę mineralną.
 9. W czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu.
 10. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Szkółki i musi być szanowany. Po zakończeniu gry zawodnika w Szkółce, sprzęt należy zwrócić trenerowi z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic poniósł całkowity koszt zakupu - pierwszy strój jest gratis (ponoszone są koszty jeżeli dziecko zbyt krótko trenowało), kolejny trzeba zakupić na własny koszt - numer jest wybierany automatycznie przez producenta). Jeżeli sprzęt-strój (także sprzęt treningowy - piłki, pachołki, bramki itp.) nie jest szanowany i zostanie uszkodzony, szkółka może żądać zwrotu poniesionych kosztów.

II. Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się:

 1. NR TELEFONU  724-575-876 SŁUŻY DO NAJWAŻNIEJSZYCH POWIADOMIEŃ SMS TYPU - ZAWIESZENIE, WYPISY LUB NABÓR - z tego nr także będą wysyłane najważniejsze sms o organizowanych obozach, półkoloniach, turniejach, powołaniach, zaległościach itp., pozostałe sprawy jak treningi, harmonogram oraz inne sprawy organizacyjne rodzic/opiekun załatwia z trenerem grupy - telefony trenerów podane są na stronie internetowej w harmonogramie zajęć lub w zakładce trenerzy!
 2. W trakcie zajęć treningowych i zawodów nie kontaktować się z dziećmi, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 3. Prosimy się nie sugerować za każdym razem ,,kalendarzem" w aplikacji PROTRAINUP, ponieważ przy zmianie treningu jest wysyłany sms, ale nie zawsze trenerzy zdążą np. zmienić godzinę lub datę zajęć !
 4. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.
 5. W czasie meczu zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego.
 6. Do terminowego opłacania składek z góry do l0-go dnia każdego miesiąca. Szkółka Piłkarska nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach (zawieszenia - kontuzje itp. - informacja od lekarza, informacja o zawieszeniu powinna zostać przekazana w miesiącu poprzedzającym np. do 30go kwietnia zawieszamy na maj - MOŻNA ZAWIESIĆ MAKSYMALNIE 1 MIESIĄC W ROKU SZKOLNYM - jedyny wyjątek, gdzie rodzic może zawiesić dwa miesiące to lipiec i sierpień, oczywiście jeżeli nie było zawieszeń w roku szkolnym Jeżeli zawodnik jest chory lub kontuzjowany dłużej niż 2 tygodnie, należy zgłosić to koordynatorowi. Zawieszenie na wakacje (lipiec-sierpień) odbywa się do 25czerwca danego roku
 7. NIE MOŻE ZAWIESIĆ ZAJĘĆ OSOBA, KTÓRA ZALEGA W OPŁATACH SKŁADEK !
 8. W wycieczkach, dodatkowych zajęciach, konkursach oraz turniejach i zawodach nie może brać udziału osoba, która zalega w opłatach składek (chyba że złożyła prośbę o odroczenie płatności) lub jest zwolniona z opłaty.
 9. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłat miesięcznej po wcześniejszym uzgodnieniu z trenerem – koordynatorem Szkółki Piłkarskiej „Fox”.
 10. Powiadomić trenera prowadzącego o nieobecności dziecka na treningu, która będzie trwała dłużej niż tydzień.
 11. Do przekazania dziecka trenerowi - na 5 minut przed rozpoczęciem treningu oraz odebrania - 5 minut przed zakończeniem treningu rodzic powinien czekać na dziecko.
 12. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić szkółkę na piśmie przesłanym listem, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia i wypisania w tym rozliczenia się (strój, składki), dziecko będzie traktowane jako uczestnik zajęć za co będzie pobierana opłata (jeżeli rezygnacja jest np. od grudnia najpóźniej do końca listopada trzeba to zgłosić, przez ograniczoną ilość miejsc w grupach niewypisane dziecko blokuje miejsca dla innych chętnych zawodników - lub poprzez zbyt dużą ilość dzieci tworzone są nowe grupy, za które ponosi koszty szkółka ! Wypisanie zawodnika musi nastąpić w miesiącu poprzedzający np. w sierpniu należy poinformować, że dziecko od września nie będzie uczęszczać na zajęcia (jeżeli informacja o wypisaniu nastąpi np. 2-go września należy wtedy uiścić opłatę za wrzesień).
 13. DEKLARACJA CZŁONKOWSKA JEST BEZTERMINOWA - MOŻNA WYPISAĆ DZIECKO NP. PO MIESIĄCU ZAJĘĆ - NIE MA OKRESU WYPOWIEDZENIA ! TRENERZY NIE SPRAWDZAJĄ OBECNOŚCI - TO W OBOWIĄZKU RODZICA JEST WYPISAĆ DZIECKO U KOORDYNATORA!
 14. Jeżeli zajęcia są przełożone rodzic może zgłosić chęć uczestnictwa syn/córki w zajęciach z inną grupą treningową także w inne lokalizacji.
 15. Do powiadomienia na telefon ,,szkółki" o zmianie numeru telefonu !!!
 16. Do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera prowadzącego lub trenera - koordynatora Szkółki Piłkarskiej „Fox”.
 17. Każdy rodzic został poinformowany i zobowiązany do zapoznania się o wdrożeniu do klubu projektu -Polityka oraz procedury ochrony dzieci przed krzywdzeniem https://szkolkapilkarskafox.futbolowo.pl/ochrona-dzieci

zatwierdzony 12.12.2013r.

Klauzula informacyjna w związku z wejściem ustawy RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z członkostwem Państwa dziecka w naszym klubie, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza ww. dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkółka Piłkarska Fox,ul. Słowian 11 , 62-300 Wrześni
 2. Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:

- listownie na podany adres siedziby

- poprzez e-mail szkolka.fox@o2.pl

 1. Jako Administrator będziemy przetwarzać ww. dane w celu:

- w celu przekazywania aktualnych informacji o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących

- w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń

- w celach związanych z rozgrywkami naszego klubu

 1. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania danych. Przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane we wskazanych celach, chyba że będziemy wstanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Aby skorzystać ze swoich praw konieczny jest kontakt z Administratorem.
 2. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji założonych celów jako członka klubu.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie zobowiązań, w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne, transportowe, dotyczące ubezpieczenia, promocji, rozgrywek.
 5. Dane Państwa dziecka będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który dziecko będzie członkiem klubu, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego.
  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu (marketing własny) lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu (marketing na rzecz innych podmiotów).
  Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych podmiotów możecie Państwo cofnąć w każdym czasie. Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres- szkolka.fox@o2.pl ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.
do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości